Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

52 33 46 251

gostycyngbp@wp.pl

FB

ZNAJDŹ KSIĄŻKĘ

Klaudia Kwasigroch

10 marca 2021

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Klaudia Kwasigroch-Hoppe.

E-mail: gostycyngbp@wp.pl

Telefon: 523346251

 

Każdy ma prawo:

 

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Gostycynie

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

  1. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, ul. Sępoleńska 12A, 89-520 Gostycyn

– Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II,

– do biblioteki prowadzi wejście od strony hali sportowo-rekreacyjnej,

– wejście do budynku po schodach,

– na zewnątrz jest oznakowanie,

– w budynku nie ma windy,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform,

– w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,

– 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed halą sportowo-rekreacyjną,

– istnieje możliwość wstępu z psem asystującym,

– istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.